Version V2.02.09公開

Verskon V2.02.09 を公開しました。

 ■番地として管理できる数値範囲を拡充しました。